Moedertaalonderrig op universiteite

die sage rondom Afrikaans as onderrigtaal by die Universiteit van Stellenbosh duur voort. Maandag het die Adam Tas studentevereniging ‘n lys van griewe by die Kasteel in Kaapstad voorgelees. Die universiteitsraad sou daardie Maandagmiddag ‘n besluit neem oor die onderrigtaal by die universiteit. Wat sou ‘n goeie oplossing vir so ‘n probleem wees? Die ideale oplossing sou wees dat elke etniese en taalgroep sy eie universiteite moet kry. Neem die voormalige swart universiteite wat deur die vorige regering gebou is en omskep dit in akademiese sentra van uitnemendheid waar studente al hulle vakrigtings in hulle eie moedertaal kan leer. Gee die Universiteit van Zoeloeland vir die Zoeloes, die voormalige UNITRA vir die Xhosas en die voormalige UNIBO vir die Tswanas. Die groot vraag is of ons regering so ‘n program kan bestuur. Ek twyfel. Verder moet die Afrikatale ook sodanig ontwikkel word dat dit ook ‘n wetenskaplike en akademiese tale kan word. Wat doen ons intussen? Afrikaans is klaar ‘n akademiese en wetenskaplike taal. Behou dus Afrikaans as onderrigtaal en verskaf Engelse onderrig as dubbelmedium, parallelmedium of deur middel van tolkdienste. Ontwikkel die Afrikatale tot op so ‘n vlak dat dit ten volle vir alle soorte akademiese doeleindes gebruik kan word.

Advertisements